Symtom som uppstår vid huntingtons sjukdom orsakas av förändringar i hjärnan och märks ofta genom ofrivilliga rörelser, som ryckningar i till exempel fingrar och tår.

Huntingtons sjukdom - symtom

Att beskriva symtomen i Huntingtons sjukdom är inte helt lätt. Vår ambition är att här ge en överskådlig bild av de symtom som förknippas med diagnosen Huntingtons sjukdom. Det som gör en beskrivning så svår och sammanställa är, i huvudsak, tre omständigheter. Den första är symtomens komplexitet och bredd. Det finns både somatiska och psykiska symptom att beskriva. Den andra är att symtomen förknippade med Huntingtons sjukdom förändras över tid. Slutligen så är symtomen individuella. Det som gäller för en person kanske inte stämmer helt för en annan. Sjukdomsbilden får därmed en helhet som inte lätt låter sig sammanställas.


huntingtons sjukdom

Symtom vid huntingtons sjukdom

Gemensamt för de omfattande symtomen för knippade med Huntingtons sjukdom är att de alla orsakas av förändringar i hjärnan. Oftast visar sig de första symtomen med mycket små, ofrivilliga rörelser i t.ex. fingrar, tunga och tår. Ibland resulterar det i överdrivet grimaserande. Man kan tänka sig att det, till en början, kan förknippas med "tics" eller någon form av nervösa ryckningar. Förmodligen borde man söka läkarhjälp redan i detta tidiga stadium. Tyvärr så missas det säkert ibland då man hellre söker andra förklaringar till symtomen. Såvida inte förekomsten av Huntingtons sjukdom i familjen redan är känd.


Huntingtons sjukdom - symtom efter en tids sjukdom

Med tiden förvärras symtomen och ger allt kraftigare, ofrivilliga rörelser i armar och ben samt våldsamma kramper. I takt med att kontrollen över musklerna minskar, ökar också risken för olyckor. Finmotoriken försämras då muskelrörelserna blir överdrivna och spasmiska. Det är inte ovanligt att personer med Huntingtons sjukdom ramlar, snubblar, spiller osv. Denna del av symtomen ställer säkert till med en hel del oro både för patienten och de anhöriga. En ständig oro för olyckor gör att den drabbades familj alltid befinner sig på helspänn. Med tiden resulterar skadorna på nervcellerna i hjärnan till att de kognitiva funktionerna försämras. Dessa symtom gör att den drabbade uppträder förvirrat, förlorar förmågan att organisera och mister sin simultankapacitet. Vardagen blir svår att organisera då närminnet försämras. Omdöme och självinsikt i kombination med svårigheter att uttrycka tankar i ord gör att patienten framstår som allt trögare. De kognitiva symtomen är en stor källa till stress och oro för de anhöriga.

En person som drabbas hårt av kognitiva symtom kan ge intryck av att byta personlighet. T.ex. en förälder med Huntingtons sjukdom kan få svårare att hjälpa sina barn med läxläsning och sköta ett hem. Den person som tidigare haft en sammanhållande funktion i familjen blir istället i behov av hjälp. Det finns säkert en risk att barn till en insjuknad förälder tar på sig rollen som föräldrar istället. Gällande de kognitiva symtomen av Huntingtons sjukdom måste man dock lägga på minnet att den drabbade kan behålla vissa förmågor in i det sista.

Till sjukdomsbilden hör också symtom som direkt relaterar till beteende. När symtomen förvärras kan de skapa frustration och ilska. En person med Huntingtons sjukdom kan därför bli aggressiv och utåtagerande. Oro och ångest kan ge upphov till depression och uppgivenhet. Det är heller inte ovanligt med passivitet och apati i samband med Huntingtons sjukdom. I de mer extrema fallen har även psykoser och förföljelsemani inträffat. Läs gärna hur man behandlar huntingtons sjukdom.


Symtom vid olika faser vid huntingtons sjukdom

Det går att dela in sjukdomsförloppet i olika faser. Ofta överlappar faserna varandra och det finns stora variationer från fall till fall. Både gällande symtom och snabbhet i förloppet. Nedan följer en kort sammanställning av faserna.

Tidig fas – Små förändringar i rörelser och mindre kognitiva nedsättningar.

Tidig komplikationsfas – Rörelseförändringarna blir våldsammare, de kognitiva förändringarna blir påtagligare. Depression och ångest är vanligt.

Sen komplikationsfas – Muskelstelhet och allvarliga svårigheter med motorik. Svårigheter med tal och kraftigt försämrat närminne.

Avancerad sjukdomsfas – Vissa patienter har extrema problem med ofrivilliga rörelser medan andra fått långt utvecklad stelhet. Tal och kontroll över kroppsfunktioner påverkas. De kognitiva förmågorna försämras påtagligt.

Omvårdnadsfas – Symtomen har utvecklats till en grad där omvårdnad dygnet runt blir ofrånkomligt. Det är inte Huntingtons sjukdom i sig som orsakar döden. Summan av de svårartade symtomen blir tillslut för mycket för kroppen.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.